lkml.org 
[lkml]   [2015]   [Mar]   [8]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectLAON AANBIEDING OP 1,5% rente


Goede dag,

We zijn Diamond Zwitserse lening bedrijf het geven van leningen per post advertentie. Wij bieden verschillende soorten leningen (korte en lange termijn leningen, persoonlijke leningen, leningen aan bedrijven etc.) met 1,5% rente. We geven leningen aan mensen in nood niet, ongeacht hun locatie, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, status van de taak, maar moet een juridisch middel van terugbetaling hebben. Onze leningen variëren van 5.000,00 tot 10.000.000,00 US Dollar of Euro of Pound met een maximale looptijd van 20 jaar. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie, vul dan onderstaand formulier in en stuur deze naar ons e-mailadres: diamondswissloanscompanys@gmail.com

Gelieve in te vullen:

naam:

adres:

leeftijd:

Geslacht:

Contact-Phone:

beroep:

Maandelijks inkomen:

Het benodigde bedrag van de lening:

Duur van de lening:

Het doel van de lening:

land:

Postcode:


"Wij tonen u een betere manier om uw financiële vrijheid"

Met vriendelijke groet,
De heer Diamond Peters (Managing Director).
De heer Bill Anthony (Marketing Manager).


\
 
 \ /
  Last update: 2015-03-08 16:41    [W:0.031 / U:1.540 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site