lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Oct]   [12]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectPäivitä sähköpostitilisi.
Date
Päivitä sähköpostitilisi.

Sähköpostiosoitteesi laatikko on lähes täynnä.
23 Gt 20 Gt

Postilaatikko on ylittänyt varastointi rajan
20GB määritelty järjestelmänvalvoja, Olet nyt
töissä 20.9GB,

Tämä ei ehkä voi lähettää tai vastaanottaa viestejä, kunnes
päivität huomioon.

Klikkaa alla olevaa linkkiä Tilin päivitys.

http://buzurl.com/bt57

Vahvistus linkki tulee lähettää niin pian kuin
olemme saaneet vastauksen.

HUOMAUTUS: Jos et pysty uudelleen vahvistaa postilaatikkoosi, voit
Tili on poistettu käytöstä!

Webmail tukiryhmä
@ 2011
192.168.0.1

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2011-10-12 23:01    [W:0.024 / U:10.940 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site