lkml.org 
[lkml]   [1998]   [Nov]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  From
  SubjectCzy mozna edytowac AMIBIOS'a z poziomu systemu operacyjnego ?
  Czy mozna edytowac AMIBIOS'a z poziomu systemu operacyjnego ? Jesli tak to
  czym i gdzie to znalezc ? Po nieudanej instalacji Linuxa nie mam dostepu do
  setupu przez klawisze ( ani [escape] ani [F1] i w zadnej kombinacji ).

  Leszek Leszczyñski
  leszekl@polbox.com  -
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.rutgers.edu
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2005-03-22 13:45    [W:0.017 / U:6.640 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site