lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  From
  SubjectK rukám, ú?et u?ivatele
  K rukám, ú?et u?ivatele,

  Vezm?te laskav? na v?domí, ?e jsme v poslední dob? ud?lal n?jaké
  upgrade v na?í
  databázi.

  B?hem upgradu do?lo neobvyklé reaguje kód z e-mailové adresy

  ?ádající deaktivace.

  Ov??te deaktivovat nebo si e-mailový ú?et aktivní.

  Za ú?elem ov??ení / potvrzení vám e-identity, jste poskytnout následující

  Dat;

  Potvrdit e-mailovou IDENTITY ní?e

  Jméno: ___________________________

  P?íjmení: _____________________________

  E-mail U?ivatelské jméno: ________________________

  E-mail: Heslo: ________________________

  Budoucí Heslo :___________________________

  Webmail Link: __________________________

  Odebrání: __________________( specifikovat ano deaktivovat ?. udr?et.

  Aktivní)

  D?vod pro Deactivation_____________ (pokud ano)

  Upozorn?ní! v selhání ov??ení va?eho e-mailového ú?tu do 48 hodin na

  Obdr?ení tohoto oznámení, bude vá? ú?et automaticky

  Deaktivován

  D?kujeme Vám za pou?ití na?ich Webmail!

  Upozorn?ní Kód: ASPH8B02AXV

  S p?átelským pozdravem,

  Webmail slu?ba ?ízení týmu.

  ABN 33

  V?echna práva vyhrazena.

  ************************************************** ******

  Jedná se o správní Zpráva z Webmail Server. To není spam.

  ?as od ?asu, bude Mezinárodní Webmail Server poslat jako

  Zprávy, aby mohl komunikovat d?le?ité informace o va?em

  P?edplatné.

  ************************************************** *****  --
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
  More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2010-11-23 16:17    [W:0.021 / U:3.108 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site