lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectK rukám, ú?et u?ivatele
K rukám, ú?et u?ivatele,

Vezm?te laskav? na v?domí, ?e jsme v poslední dob? ud?lal n?jaké
upgrade v na?í
databázi.

B?hem upgradu do?lo neobvyklé reaguje kód z e-mailové adresy

?ádající deaktivace.

Ov??te deaktivovat nebo si e-mailový ú?et aktivní.

Za ú?elem ov??ení / potvrzení vám e-identity, jste poskytnout následující

Dat;

Potvrdit e-mailovou IDENTITY ní?e

Jméno: ___________________________

P?íjmení: _____________________________

E-mail U?ivatelské jméno: ________________________

E-mail: Heslo: ________________________

Budoucí Heslo :___________________________

Webmail Link: __________________________

Odebrání: __________________( specifikovat ano deaktivovat ?. udr?et.

Aktivní)

D?vod pro Deactivation_____________ (pokud ano)

Upozorn?ní! v selhání ov??ení va?eho e-mailového ú?tu do 48 hodin na

Obdr?ení tohoto oznámení, bude vá? ú?et automaticky

Deaktivován

D?kujeme Vám za pou?ití na?ich Webmail!

Upozorn?ní Kód: ASPH8B02AXV

S p?átelským pozdravem,

Webmail slu?ba ?ízení týmu.

ABN 33

V?echna práva vyhrazena.

************************************************** ******

Jedná se o správní Zpráva z Webmail Server. To není spam.

?as od ?asu, bude Mezinárodní Webmail Server poslat jako

Zprávy, aby mohl komunikovat d?le?ité informace o va?em

P?edplatné.

************************************************** *****--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-23 16:17    [W:0.035 / U:4.152 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site