lkml.org 
[lkml]   [2023]   [Jun]   [3]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectWyższa konwersja w e-sklepie
Dzień dobry,

w jaki sposób docierają Państwo do odbiorców?

Tworzymy potężne narzędzia sprzedaży, które pozwalają kompleksowo rozwiązać problemy potencjalnych klientów i skutecznie wpłynąć na ich decyzje zakupowe.

Skupiamy się na Państwa potrzebach związanych z obsługą sklepu, oczekiwaniach i planach sprzedażowych. Szczegółowo dopasowujemy grafikę, funkcjonalności, strukturę i mikrointerakcje do Państwa grupy docelowej, co przekłada się na oczekiwane rezultaty.

Chętnie przedstawię dotychczasowe realizacje, aby mogli Państwo przekonać się o naszych możliwościach. Mogę się skontaktować?


Pozdrawiam
Kamil Durjasz

\
 
 \ /
  Last update: 2023-06-03 12:30    [W:0.033 / U:0.276 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site