lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Dec]   [15]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectKöszönöm,
-- 
Jó reggelt kívánok
Felix Joel ügyvéd vagyok. Felvettem Önnel a kapcsolatot ezzel az
alappal kapcsolatban 8,5 millió dollárral, amelyet egy itt lévő
bankban letétbe helyezett néhai ügyfelem, aki az Önnel azonos nevet
viseli. további részletekért válaszoljon,
Köszönöm,
Felix Joel ügyvéd

\
 
 \ /
  Last update: 2022-12-15 11:33    [W:0.024 / U:0.508 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site