lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Dec]   [15]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectSłowa kluczowe do wypozycjonowania
Dzień dobry,

zapoznałem się z Państwa ofertą i z przyjemnością przyznaję, że przyciąga uwagę i zachęca do dalszych rozmów.

Pomyślałem, że może mógłbym mieć swój wkład w Państwa rozwój i pomóc dotrzeć z tą ofertą do większego grona odbiorców. Pozycjonuję strony www, dzięki czemu generują świetny ruch w sieci.

Możemy porozmawiać w najbliższym czasie?


Pozdrawiam
Adam Charachuta

\
 
 \ /
  Last update: 2022-12-15 10:02    [W:0.030 / U:0.072 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site