lkml.org 
[lkml]   [2020]   [Sep]   [15]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
Subject
dzień dobry

Nazywam się George Howard, z zawodu jestem prawnikiem. chciałbym
Oferuję Tobie
najbliższy krewny mojego klienta. Dziedziczysz sumę (8.5
Milionów dolarów)
Dolary, które mój klient zostawił w banku przed śmiercią.

Mój klient jest obywatelem twojego kraju, który jest z żoną
zginął w wypadku samochodowym
i jedyny syn. Mam prawo do 50% całkowitego funduszu, 50%
Być dla ciebie.
Skontaktuj się z moim prywatnym adresem e-mail, aby uzyskać więcej
Informacje: gh727530@gmail.com |

Z góry dziękuję,
Panie George Howard,

\
 
 \ /
  Last update: 2020-09-15 19:47    [W:0.020 / U:11.856 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site