lkml.org 
[lkml]   [2020]   [Jul]   [30]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectJe to naléhavá zpráva,
Je to naléhavá zpráva,

Jak obecně? Doufám, že se tato zpráva s vámi dobře setkává.
Nezapomeňte prosím tuto zprávu na rozdíl od dřívějších, protože váš
dědický fond ve výši 9,2 milionu USD nyní odhaluje vaši okamžitou
pozitivní odpověď. Vyzývám vás však, abyste laskavě předali své celé
jméno: Země: Adresa: Povolání: Rodinný stav: Pohlaví: Věk: Soukromé
číslo: konečně, Platná kopie identity:

S úctou Váš.
Barrister Luis Fernández Godard (Esq)
\
 
 \ /
  Last update: 2020-07-30 15:59    [W:0.028 / U:11.468 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site