lkml.org 
[lkml]   [2020]   [May]   [27]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectЗдравейте
Здравейте

Аз съм г-н Кристиан Даниелс от Уелс, работя тук в Ломе, с A.D.B-TOGO.
Имаме починал закъснял клиент, който случайно споделя едно и също
фамилно име с вас и всички негови документи на хартия като
относителни, Той остави в банката огромна сума на стойност 2,9 милиона
долара, която остава непоискана.

Отговор за производство.

Г-н Кристиан Даниелс
\
 
 \ /
  Last update: 2020-05-27 15:21    [W:0.026 / U:1.228 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site