lkml.org 
[lkml]   [2020]   [Mar]   [4]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectHl
Witaj, Uprzejmie informujemy, że ten e-mail, który dotarł do Twojej
skrzynki pocztowej, nie jest
błąd, ale został specjalnie skierowany do rozpatrzenia. ja
mam propozycję (7,500.000,00 $) pozostawioną przez mojego zmarłego
klienta inżyniera Carlosa
który nosi przy tobie to samo imię, który pracował i mieszkał tutaj w Lomé
Iść. Mój zmarły klient i rodzina uczestniczyli w wypadku samochodowym,
który miał miejsce
ich życia. Kontaktuję się z tobą jako najbliższym krewnym zmarłego, więc ty
może otrzymać środki na roszczenia. Zrobię to po twojej szybkiej odpowiedzi
poinformuję cię o sposobach wykonania tego przymierza. skontaktuj się
ze mną w tej sprawie
e-maile (brianjesse343@gmail.com)

\
 
 \ /
  Last update: 2020-03-04 12:49    [W:0.109 / U:10.964 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site