lkml.org 
[lkml]   [2020]   [Mar]   [22]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectStructur Concept i Sp. z o.o. fv nr ZpP/03/23/695
Date
Witam,
w załączniku przesyłam fakturę.
Pozdrawiam serdecznie
Starszy Specjalista Krzysztof Rudnicki
PL 85-130 Warszawa ul. Krakowska 312 48-149 Żędowice
tel. 77 1762332 fax. 774422331

[unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2020-03-23 02:19    [W:0.043 / U:1.756 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site