lkml.org 
[lkml]   [2020]   [Mar]   [14]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectSärskilt meddelande från Theresa Albert
Date
Hälsningar till dig,

Jag är Theresa, som du kanske vet, jag är en cancerpatient och på grund av min försämrade hälsa skriver jag om mina planer på att donera till minne av min avlidne make Herr Phillip Albert, jag vill donera till utbildning och mindre privilegierad och be om hjälp.

Under hans år betonade min man vikten av utbildning. Jag känner att det här är vad han skulle ha velat mig göra med de pengar som han lämnade för välgörenhet. Dessa tjänster ger så mycket glädje åt barnen. Tillsammans förvandlar vi liv och bygger ljusare framtid - men utan dig skulle det inte vara möjligt.


Tack för att du hjälper mig att hedra hans minne på detta sätt. Om det här kan vara av intresse för dig, kom tillbaka till mig.

Varma hälsningar,

Theresa


\
 
 \ /
  Last update: 2020-03-15 03:48    [W:0.018 / U:6.996 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site