lkml.org 
[lkml]   [2020]   [Feb]   [14]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectFrom Michelle
Witaj kochanie, mam nadzieję, że dostałeś moją wiadomość, proszę,
potrzebuję twojej
pilna odpowiedź
dzięki
Michelle

\
 
 \ /
  Last update: 2020-02-14 11:08    [W:0.028 / U:12.696 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site