lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jun]   [12]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectPaljon saapuneita viestejäsi on keskeytetty
Date
MICROSOFT-TARKASTUKSEN TARVITTAMINEN

Paljon saapuneita viestejäsi on keskeytetty, koska Microsoftin vahvistusryhmä ei tarkista sähköpostilaatikkotiliäsi. Jotta saisit viestisi, tarkista<https://edtgtter.wixsite.com/mysite> nyt, pyydämme anteeksi mahdollisia haittoja ja arvostamme ymmärrystäsi.

Kiitos.

Microsoftin vahvistusryhmä

Tekijänoikeus © 2019 Webmail .Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

\
 
 \ /
  Last update: 2019-06-12 10:51    [W:0.019 / U:13.772 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site