lkml.org 
[lkml]   [2019]   [May]   [17]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectВеликденски бонуси
Здравейте!

Нуждаете ли се от мотивационен пакет за персонала, който е удобен и привлекателен, както за работодателя, така и за служителите?

В такъв случай Ви препоръчваме да обмислите използването на все по-популярните ваучери за храна - работодателят осигурява ваучери за определена сума, а служителят може да я използва в различни вериги хранителни магазини или заведения за хранене според своите предпочитания.

Ще се радвам да Ви представя възможностите на ваучерите – мога ли да Ви се обадя, за да обсъдим в детайли?


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.lunchkarty.eu

\
 
 \ /
  Last update: 2019-05-17 09:41    [W:0.025 / U:0.556 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site