lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Apr]   [21]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectRe: Goed nieuws

----- Mensagem original -----
De: Andre Moreti <andre.moreti@funed.mg.gov.br>
Para: andre moreti <andre.moreti@funed.mg.gov.br>
Enviadas: Sat, 20 Apr 2019 12:00:23 -0300 (BRT)
Assunto: Goed nieuws

Ik ben Andre Moreti door ONU, je hebt een donatie, neem contact op voor meer informatie: onuespfoundation@gmail.com voor claim

oprecht
Andre Moreti
contact: onuespfoundation@gmail.com

\
 
 \ /
  Last update: 2019-04-21 10:05    [W:0.039 / U:0.676 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site