lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Apr]   [15]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectBéren kívüli juttatások
Üdvözlöm!

2019 januárjától jelentősen átalakult mind a juttatások adózása, mind a piacon elérhető juttatási termékek köre.

Amennyiben Önnek is fejtörést okoz, mivel pótolja a korábban használt Erzsébet utalványt, ismerje meg kártyáinkat és utalványainkat, melyek az Ön cégének is kíváló alternatívát nyújthatnak.

A SZÉP kártyához képest juttatási kártyáinkat jóval szélesebb körben használhatják kártyabirtokosaink többek között élelmiszer vásárlásra, egészségügyi szolgáltatásokra, elektronikai termékekre, üdülésre, tankolásra – akár készpénzfelvételi lehetőséggel is.

Szeretné megismerni, milyen lehetőségeket kínálunk juttatási termékeinkkel?


Kapolcs Mátyás
Hungary Team Leader

\
 
 \ /
  Last update: 2019-04-15 09:40    [W:0.023 / U:16.132 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site