lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Feb]   [12]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
Subjectmerhaba
Selam tatlım, ben Katie Higgins, Bugün profilini gördüm, çok güzel ve
harika görünüyorsun

Seninle ilgileniyorum, beni bilgine geri yazabilirsen çok mutlu ve
minnettar olacağım.

Sizden haber alır duymaz size güzel fotoğraflarımı göndereceğim.
Lütfen e-postamı yazmaya devam et

katiehiggins701@gmail.com

\
 
 \ /
  Last update: 2019-02-12 20:23    [W:0.019 / U:3.036 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site