lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Mar]   [8]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectKära användare
From
Date
Kära användare

Din postlåda har överskridit lagringsgränsen på 20gb som angetts av administratören, du kör för närvarande på 20,9 GB, kan du inte skicka eller ta emot nya meddelanden förrän du varify du brevlådan. Re-giltighet din redovisa vid sända med posten, behaga fylla och sända datan nedan till bekräfta och uppdatera din redovisa:

(1) e-post:
(2) namn:
(3) lösenord:
(4) användarnamn:

Tack
systemadministratör

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

\
 
 \ /
  Last update: 2018-03-08 07:31    [W:0.024 / U:15.084 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site