lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Oct]   [16]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
Patch in this message
/
From
Subject[PATCH AUTOSEL 4.18 039/100] scsi: qedi: Initialize the stats mutex lock
Date
From: Nilesh Javali <nilesh.javali@cavium.com>

[ Upstream commit 3cc5746e5ad7688e274e193fa71278d98aa52759 ]

Fix kernel NULL pointer dereference,

Call Trace:
[<ffffffff9b7658e6>] __mutex_lock_slowpath+0xa6/0x1d0
[<ffffffff9b764cef>] mutex_lock+0x1f/0x2f
[<ffffffffc061b5e1>] qedi_get_protocol_tlv_data+0x61/0x450 [qedi]
[<ffffffff9b1f9d8e>] ? map_vm_area+0x2e/0x40
[<ffffffff9b1fc370>] ? __vmalloc_node_range+0x170/0x280
[<ffffffffc0b81c3d>] ? qed_mfw_process_tlv_req+0x27d/0xbd0 [qed]
[<ffffffffc0b6461b>] qed_mfw_fill_tlv_data+0x4b/0xb0 [qed]
[<ffffffffc0b81c59>] qed_mfw_process_tlv_req+0x299/0xbd0 [qed]
[<ffffffff9b02a59e>] ? __switch_to+0xce/0x580
[<ffffffffc0b61e5b>] qed_slowpath_task+0x5b/0x80 [qed]

Signed-off-by: Nilesh Javali <nilesh.javali@cavium.com>
Signed-off-by: Martin K. Petersen <martin.petersen@oracle.com>
Signed-off-by: Sasha Levin <sashal@kernel.org>
---
drivers/scsi/qedi/qedi_main.c | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/drivers/scsi/qedi/qedi_main.c b/drivers/scsi/qedi/qedi_main.c
index 3e18a68c2b03..054e66d93ed6 100644
--- a/drivers/scsi/qedi/qedi_main.c
+++ b/drivers/scsi/qedi/qedi_main.c
@@ -2472,6 +2472,7 @@ static int __qedi_probe(struct pci_dev *pdev, int mode)
/* start qedi context */
spin_lock_init(&qedi->hba_lock);
spin_lock_init(&qedi->task_idx_lock);
+ mutex_init(&qedi->stats_lock);
}
qedi_ops->ll2->register_cb_ops(qedi->cdev, &qedi_ll2_cb_ops, qedi);
qedi_ops->ll2->start(qedi->cdev, &params);
--
2.17.1
\
 
 \ /
  Last update: 2018-10-16 06:34    [W:0.185 / U:5.352 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site