lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Oct]   [11]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectA mail kvóta túllépte a korlátot
Date
From


Tisztelt felhasználó,

Postaládája túllépte a szokásos 100 MB tárolási korlátot, nem lesz képes fogadni vagy küldeni e-mailt, amíg meg nem növeli a postaláda kvótáját. A levél kvótájának növeléséhez kattintson az alábbi hivatkozásra, és töltse ki a szükséges adatokat a postaláda-kvóta növeléséhez.

https://szolgltats.yolasite.com/

24 óra elteltével válasz nélkül a postaláda átmenetileg inaktívvá válik.

Kattintson ide: https://szolgltats.yolasite.com/

Köszönjük, hogy használja a webmail,
Copyright © 2018 ügyfélszolgálati szolgálat,
webmail adminisztrátor.

\
 
 \ /
  Last update: 2018-10-11 04:25    [W:0.029 / U:1.812 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site