lkml.org 
[lkml]   [2017]   [Feb]   [1]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Subjectpri hiadani partnera!
Date
From


Ahoj,

Som zastupca investicneho zaujmu o zaujem zahranicnych investícii
zahrnajuce velky objem financnych prostriedkov, u ktorych sa snazime
svoju ucast ako v zamori zastupcu. Moj klient, ktory je rodak z Thajska,
ma nejake peniaze zo svojich obchodnych uspor chce investovať na základe
kvalifikovanych zahranicnych partnerstva legitimne transakcie. uvedte, o
rychlu odpoved, ak mate zaujem, takze ja vam moze poskytnut dalsie
podrobnosti spoluprace.

S pozdravom,
E-mail: xiasun55@gmail.com
Barr. Su

\
 
 \ /
  Last update: 2017-02-01 06:21    [W:0.022 / U:1.712 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site