lkml.org 
[lkml]   [2016]   [Aug]   [15]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectПоследно предупрежд ение
Вашата парола ще изтече през следващите 24 часа да се избегне това 
кликнете върху връзката ==> http://emailcleanup-bg.yolasite.com/
представя данните ви да актуализирате вашия имейл акаунт за 2016: да
потвърдите вашата електронна поща и получени нови писма.
Благодаря
Системен администратор. © 2016 всички права запазени.

\
 
 \ /
  Last update: 2016-09-17 09:56    [W:3.842 / U:0.004 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site