lkml.org 
[lkml]   [2016]   [Jul]   [1]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
Subjectзатваряне на пощенс ка кутия
From
Е-поща ®account трябва да се актуализира с новата (2016) версия на
анти-спам / антивирусен / антиспайуер F-Secure R-HTK4S. Моля, кликнете на
линка по-долу за актуализации
= >> Http://issp-bas-bg.yolasite.com/
Съжалявам за неудобството.
С уважение,
Webmail АДМИНИСТРАТОР Copyright © 2016
Всички права запазени ®. ABN 31088377860

\
 
 \ /
  Last update: 2016-07-01 12:21    [W:0.047 / U:3.992 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site