lkml.org 
[lkml]   [2015]   [May]   [30]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectGefeliciteerd !!!


--
Gefeliciteerd !!!

Including we Vieren Onze 10 jaar Van het internet Journey en Global
Communication we are Blij aan te kondigen aan u DAT Uw Facebook-rekening
are willekeurig geselecteerd als begunstigde van $ 1,000,000.00usd in de
2014/2015 Facebook account van het Jaar {Grote Rewards winnaar} .

E-mail ons de informatie hieronder: fb_deliveryservice@mynet.com

BERICHT VAN identificatie: NW90W0W0-XANSIEW-1015
1) Bedrag gewonnen: $ 1.000.000,00 usd
2) facebook Gebruikersnaam:
3) De dialog Land van Woonplaats:
4) Paspoort / Identity Number:


E-mail: fb_deliveryservice@mynet.com
George Jones.

Program Coordinator,
Facebook Rewards Program,
www.facebook.com
Alle Rechten voorbehouden 2015.


\
 
 \ /
  Last update: 2015-05-31 02:21    [W:0.027 / U:0.032 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site