lkml.org 
[lkml]   [2015]   [Apr]   [22]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectTwoje konto email przekroczyles limitu bagazu!!!
From
Date
Twój e-mail pole przekroczyla kwote i nie moze wysylac lub odbierac wiadomosci e-mail juz, konto e-mail zostanie usuniety z naszego serwera. Aby uniknac tego problemu, zaleca sie, kliknij na link ponizej i zaktualizowac konto

http://itadminhelpdeskcenterr.jimdo.com/

Dziekuje Za Wspólprace
@ 2015 SYSTEM ADMINISTRATOR HELP DESK

---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com\
 
 \ /
  Last update: 2015-04-22 10:21    [W:0.084 / U:0.048 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site