lkml.org 
[lkml]   [2014]   [Jul]   [9]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectSkrzynka Pocztowa Zostala Tymczasowo Zawieszona !!!


Szanowny uzytkowniku


Niedawno wykryto nietypowe dzialania z konta e-mail, wiec skrzynka pocztowa zostala czasowo zawieszona przez administratora systemu, nalezy odzyskac swoje konto, klikajac na ponizszy link lub skopiuj do przegladarki: http://itadminhelpdeskcenter00.webs.com/

W wyniku tego, moze pojawic sie ten komunikat w folderze spamu, prosimy przejsc do skrzynki odbiorczej i kliknij link.

Przepraszamy za niedogodnosci.
HELP DESK IT ADMIN\
 
 \ /
  Last update: 2014-07-09 15:21    [W:0.028 / U:19.424 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site