lkml.org 
[lkml]   [2014]   [Mar]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectVážení: Webmail zákazník
Vážení: Webmail zákazník

Týmto informovať vás bolieť váš e-mailový účet bol prekročený
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať
e-maily a
e-mailové konto, budú odstránené zo servera. Aby sa zabránilo
Kliknite na odkaz nižšie tohto problému aktualizovať pokyny

http://webmailupdatesk2036sk.jimdo.com/

Ďakujem.
Riadenie.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2014-03-19 17:41    [W:0.032 / U:1.100 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site