lkml.org 
[lkml]   [2014]   [Mar]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectDin webmail kvot har överskridit kvoten, vil ket är 2 GB
Din webmail kvot har överskridit kvoten, vilket är 2 GB. uppgår för 
närvarande till 2.3 GB.
För att återuppliva och öka sin andel av webmailen, klicka på följande
länk eller kopiera länken och uppdatera din webmail konto
Till aktivera den.


http://www.form2pay.com/publish/publish_form/135823


Om inte, kan resultera i uppsägning av din webmail konto.
Tack och ledsen för olägenheten
Localhost-admin-webmaster
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2014-03-19 12:01    [W:0.029 / U:1.320 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site