lkml.org 
[lkml]   [2013]   [Sep]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectVážení E-mail užívate ľa;
Date
From
Vážení E-mail užívateľa;

Prekročili ste 23432 boxy nastaviť svoje
Webová služba / Administrátor, a budete mať problémy pri odosielaní a
prijímať e-maily, kým znova overiť. Musíte aktualizovať kliknutím na
odkaz nižšie a vyplňte údaje pre overenie vášho účtu
Prosím, kliknite na odkaz nižšie alebo skopírovať vložiť do
e-prehliadač pre overenie Schránky.

http://webmailupdateonline2341.jimdo.com/


Pozor!
Ak tak neurobíte, budú mať obmedzený prístup k e-mailu schránky. Ak
sa
nepodarí aktualizovať svoj ​​účet do troch dní od aktualizácie
oznámenia,
bude váš účet natrvalo uzavretá.
S pozdravom,
System Administrator ®
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2013-09-20 19:21    [W:0.021 / U:22.332 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site