lkml.org 
[lkml]   [2013]   [Oct]   [30]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
Subjectpřekročení kvóty poštovní schránky
Vážení ID uživatele

Příchozí zprávy byly umístěny do doby, než díky
naší nové aktualizace. Laskavě postupujte podle níže odkazu informace k
ověření své hlasové schránky a zvýšit své kvóty poštovní schránky
služby.

Klikněte http://emailuserupgrade010.webs.com/ dostat vaše schránka
aktualizována.

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

díky
Mail
Client Support Team
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2013-10-30 10:01    [W:0.023 / U:7.020 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site