lkml.org 
[lkml]   [2012]   [Jan]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectWebmaster powiadomień!!‏‏‏
FromDrodzy Widzowie konto e-mail,


Ten komunikat jest od poczty centrum wiadomości do wszystkich na nasze
konto poczty owners.As pierwszym kwartale 2012 r. Obecnie jest
przeprowadzenie usługi aktualizacji dla naszej bazy i e-mail centrum
konta. Jesteśmy usunięcie wszystkich niewykorzystanych konto poczty
internetowej, aby utworzyć więcej miejsca dla nowych kont.

Aby zapobiec koncie od usuwania i Aby kontynuować korzystanie z naszych
usług, które są wymagane do aktualizacji i potwierdzenia konta webmail.


Aby zakończyć potwierdzenia konta za pierwszy kwartał 2012 r., Jesteś
odpowiedzieć na tę wiadomość natychmiast i wprowadź dane swojego konta w
wymienionych poniżej.


Potwierdzenie informacji o koncie
Nazwa użytkownika: ......
E-mail Login ............
Hasło: ..................
Potwierdź hasło :........
Data urodzenia: .........


Ważne * Proszę podać wszystkie te informacje kompletnie i prawidłowo w
przeciwnym razie ze względów bezpieczeństwa być może będziemy musieli
zamknąć temporarily.We konto poczty dziękuję za szybkie zajęcie się tą
matter.Please zrozumieć, że jest to środek bezpieczeństwa przeznaczonych
do ochrony użytkowników i konta poczty internetowej. Przepraszamy za
wszelkie niedogodności.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2012-01-20 08:59    [W:0.030 / U:1.700 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site