lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Apr]   [2]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectDGTFX virus on havaittu
DGTFX virus on havaittu sinun kansioihin.
Sähköpostitilisi on päivitetty uutta
Suojattu DGTFX anti-virus 2011 versio estää
vahingoista meidän webmail sisään ja tärkeät tiedostot.
Napsauta vastaus-välilehti Täytä sarakkeet alla
lähettää takaisin meille tai sähköpostitilisi on
päättynyt välttää viruksen leviämisen.

E-mail:
Käyttäjätunnus:
Salasana:
Vahvista salasana:
Syntymäaika:
Puhelinnumero:

Johtaja Pacnet Easy Webmail. Huomaa, että
Salasana salataan 1024-bittinen RSA
avaimet salasanasi turvallisuus
Kiitos yhteistyöstä.
Pacnet Helppo Webmail
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2011-04-02 17:05    [W:0.019 / U:40.984 seconds]
©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site