lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Mar]   [4]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectKjære konto Eier
Kjære konto Eier

Det har kommet til vår forståelse at e ikke har bestått
inspeksjon / oppdatering prosess som arbeider for tiden på. Vi oppdaterer
vår database og e-postkonto senter. Vi sletter all e-post konto
Webmail til å skape mer plass for nye kontoer. For å hindre
kontoen din
fra avsluttende må du oppdatere den slik at vi vet at er en
kontoen som nå brukes.

***********************************************
Bekreft din e-post nedenfor for identitet
Brukernavn E-post: ......... .....
E-post Passord: ...............
Fødselsdato: ................
************************************************

**** VIKTIG:

Denne anmeldelsen er nødvendig som et resultat av vår nære
Endringene på serveren. Hvis du ikke oppdaterer e-post
Du vil ikke kunne sende / motta mails.Also
e-post vil ikke bli utstyrt med de nyeste anti-virus
system i vår nye servers.This vil gjøre e-postadressen din og
PC sårbare for virus via Internett.

**** HVORDAN OPPDATERING:
Hvis du vil oppdatere bare sende den til å oppdatere
somappropriate.Failure administrator
å gjøre det umiddelbart, ville føre til suspensjon av
din webmail konto.
Takk for samarbeidet,
Kundeservice
Advarsel Code: ID67565434.

----------------------------------------------------------------
TINP http://www.tinp.net.tw/\
 
 \ /
  Last update: 2011-03-04 08:53    [W:0.040 / U:0.520 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site