lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Mar]   [18]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
Subjectupgrade svého e-mailového účtu kvóty
From
Překročili jste limit úložiště na poštovní schránce.


Nebudete moci odesílat nebo přijímat novou poštu dokud upgrade vaší e-mailové kvóty.


Zkopírujte níže odkaz a vyplňte formulář pro upgrade svého účtu.

http://www.pinklez.com/rma/use/emailovyucetaktualizace/form1.html


Správce systému
192.168.0.1

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2011-03-18 20:15    [W:0.016 / U:11.044 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site