lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Mar]   [1]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
Subject
From
Van szüksége a hitel bármilyen célra? Van egy pénzügyi probléma? Nem
szükség van a pénzügyi megoldás? Mr. Henrik
hitelek a megoldás toall a pénzügyi problémákat, mi hitelek könnyen,
olcsó, és gyors. Írjon nekünk ma, hogy a kölcsönt, amire vágytok, akkor
intézkedik minden olyan kölcsön, hogy megfeleljen a költségvetés mindössze
3%-os kamat. Ha
érdekli, lépjen velünk kapcsolatba immediately.Optional Hitel A védelem
lehetővé teszi,
hogy megfeleljen a hiteltörlesztés, ha nem tud dolgozni, betegség miatt,
baleset vagy
munkanélküliség. Csak akkor vegye ki az értékes biztosítást, ha alkalmazni
az Ön kölcsönt,
emlékszem, hogy elmondja nekünk, ha azt szeretné, hogy
henmoralendingfirm@gmail.com

* HITEL JELENTKEZÉSI LAP *

* Teljes név ............*

* Otthoni cím ....................... ..*

* Születési dátum ......................*

* Telefonszám ...................*

* MOBIL szám, ha ..............*

* HITEL szükséges mennyiség .................*

* FAX .................*

* Állampolgárság ..................*

* ORSZÁG ........................*

* SZAKMA ....................*

* SEX ..................................*

* FÉRFI .............................*

* FEMAL .........................*

* VÁLÁS HA ......................*

* Legközelebbi hozzátartozó .......................*

* NÉV .......................... ...*

* Születési dátum .....................*

* CÉLJA KÖLCSÖNZÉS .......................... .......*

* A kölcsön időtartamát ........................*

* ID .......................*

* A Üdvözlettel *


* Mr. henry *

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2011-03-02 01:21    [W:0.037 / U:1.284 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site