lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Nov]   [14]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectBeste upcmail.nl abonnees
Beste upcmail.nl abonnees,

DIT bericht is van de upcmail.nl E-mail Beheerder IT Service aan onze al
e-mail account subscribers.You zijn OM ons de onderstaande informatie OM
Uw rekening te revalideren ALS gevolg van spam en upcmail.nl upgrade van
De Nieuwe 2011 versie van spam, ALS Een-Abonnee U bent daarbij van Advies
Aan de onderstaande informaion te Sturen:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Bevestig Uw Wachtwoord:
Alternatief E-mail:

Om te voorkomen dat-Het verwijderen van Uw geldige gehouden Onze databank,
Gelieve te begrijpen dat-we Zegt maintaince DOEN OM Ruimte voor Nieuwe
subscribers.Failure OM Zegt te DOEN zAL onmiddellijk Uw e-mailadres
gedeactiveerd Uit Onze databank te Maken te creëren. Dank u VOOR Het
gebruik van upcmail.nl.

Thank You.

upcmail.nl E-mail Administrator
Waarschuwing Code: ID67565434.
----------------------------------------------------------------
This e-mail has been sent via JARING webmail at http://www.jaring.my

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2011-11-14 13:15    [W:0.024 / U:0.532 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site