lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Nov]   [14]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectOpozorilo!!
Date
Dragi Email Subscriber
Vaš e-mail, ki je dosegel svojo kvoto,
Kopirajte in prilepite spodnjo povezavo in izpolnite
zahtevanih
podrobnosti, da bi se izognili izgubi svoj ​​račun.

http://tinyurl.com/Admin-Kontaktni-obrazec1

Hvala za sodelovanje z nami.
Copyright © 2011
Email Center Administrator
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2011-11-14 15:26    [W:0.037 / U:1.048 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site