lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Jul]   [5]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Subjectkartuş dolumu mürekkebi 1 Kg 10.00 TL.
Date
Yazıcı Kartuşlarına  Servet Ödemeyin.
Evinizde, İşyeriniz de Kullandığınız Mürekkep kartuşlu İnk jet Yazıcıların kartuşlarını kendiniz doldurun
Milyonlarca resminizi, Yazınızı İster Cep telefonunuzdan, İster Dijital Fotoğraf Makinenizden
Kendiniz Bedava Ya Basın. Tam 50.000 Fotoğraf Baskı Yapabileceğiniz 4 Kg Kartuş dolum mürekkebi
sadece 45.00 Tl
İnanılmaz. Satın Almak İçin Hemen Tıklayınız.
http://www.uzmanburom.com/default.asp?git=7&kategori=9771
Detaylı Bilgi her türlü destek ve sorularınız için.
info@uzmanburom.com

www.uzmanburom.com


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-07-05 17:17    [W:0.030 / U:0.692 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site