lkml.org 
[lkml]   [2010]   [May]   [18]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectKjære Student / Medarbeidere
Kjære Student / Medarbeidere

Vi ønsker å informere deg om at på grunn av den høye frekvensen av spam
arrestere vårt nettsted, vil vi alle Student / medarbeidere til å
Send inn det passordet (******************) å aktivere
opprette en mappe full og løs opp spam.

Hvis du ikke gjør dette vil tiltrekke seg høyt spam og vi vil ikke
kunne bruke på Webmail igjen.
Webmaster
UiO (Universitetet i Oslo)

Kjære Student / Medarbeidere

Vi ønsker å informere deg om at på grunn av den høye frekvensen av spam
arrestere vårt nettsted, vil vi alle Student / medarbeidere til å
Send inn det passordet (******************) å aktivere
opprette en mappe full og løs opp spam.

Hvis du ikke gjør dette vil tiltrekke seg høyt spam og vi vil ikke
kunne bruke på Webmail igjen.


Webmaster
UiO (Universitetet i Oslo)
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-05-18 14:31    [W:0.024 / U:4.132 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site