lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Dec]   [5]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectE-mail masá? aktualizace záznamu

E-mail masá? aktualizace záznamu

Va?e po?tovní schránka p?ekro?ila limit úlo?i?t? na 20GB, co? je
definované správcem, ve kterém pracujete +20,9gigabajt, které
Mo?ná nebudete moci odesílat nebo p?ijímat nové zprávy
dokud se dal v po?tovní schránce. Chcete-li ov??it
?tená?i e-mail:

Va?e schránka je tém?? plná.
23 GB na 20 GB
Hrát

Odpov?d?t a dokon?ete následující informace na Vá? e-mail m??e
udr?ovat a zlep?ovat.

E-mail:

U?ivatelské jméno:

Heslo:

Potvrdit heslo:

Datum narození:

Správce systému.

P?e?t?te si poslechnout Foneticky
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-12-06 05:13    [W:0.037 / U:0.256 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site