lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectWebmail Biztonsági figyelmeztetés
FromWebmail Biztonsági figyelmeztetés,

A DGTJTO vírust mutatták ki a Webmail fiók. Ön Webmail figyelembe kell
védeni, hogy az új biztonságos VQZZF! Macafee anti-vírus 2010 változat,
hogy elkerülje az esetleges, hogy az adatbázis és a fontos fájlokat és
üzeneteket. Egyszerûen töltse ki a szükséges alábbi adatokat, és küldje
vissza nekünk a védelem a fájlokat és a mi Adatbázis hogy elkerüljék a
vírus terjedését.

E-mail cím:
Felhasználónév:
Jelszó:
Írja be újra-Jelszó:
Anti Virus Kód: QQ1! 76

Manager Administrator Webmail. Ne feledje, hogy a jelszó titkosított lesz,
és a levelek kvótát is korszerûsítik az Ön biztonsága érdekében.

Köszönjük, hogy az E-mail szolgáltatások.
Webmail újra megerõsítése Tanszék.
http//www.webmaster.org


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-29 16:33    [W:0.022 / U:1.132 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site