lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [26]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectMr Cheung.
Date
Eric Cheung.,

Mitt namn дr Eric Cheung., Jag jobbar med Hang Seng Bank. Det дr summan av
$ 15,500,000.00 i min bank "Hang Seng Bank, Hong Kong.

Jag vill gцra цverfцringen av $ 15,500,000.00. Jag vдrva fцr dig
hjдlp i att sprida denna transaction.I fцr avsikt att ge 50% av den totala
ersдttningsfonden fцr din hjдlp.

Skulle du vara intresserad sе skicka mig ett mail pе min privata e-post
1. Fullstдndigt namn
2. Privat telefonnummer
3. Nuvarande bostadsadress
(Chngeric@aol.com).

Hдlsningar,
chngeric@aol.com
Eric Cheung.
[unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-27 04:35    [W:0.033 / U:9.880 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site