lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [24]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  SubjectRe: linux-next: Tree for November 23
  From
  Ave,

  2010/11/23 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
  > Hi all,
  >
  > Changes since 20101122:
  >

  CHK include/generated/compile.h
  UPD include/generated/compile.h
  CC init/version.o
  LD init/built-in.o
  LD .tmp_vmlinux1
  drivers/built-in.o: In function `timblogiw_close':
  timblogiw.c:(.text+0x5c43cf): undefined reference to `dma_release_channel'
  drivers/built-in.o: In function `buffer_release':
  timblogiw.c:(.text+0x5c4468): undefined reference to `dma_sync_wait'
  drivers/built-in.o: In function `timblogiw_open':
  timblogiw.c:(.text+0x5c4aae): undefined reference to `__dma_request_channel'
  make[1]: *** [.tmp_vmlinux1] Error 1
  make: *** [sub-make] Error 2


  --
  Slawa!
  N.P.S.

  Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
  Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
  Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
  Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
  Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
  Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
  [unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
  \
   
   \ /
    Last update: 2010-11-24 10:27    [W:0.040 / U:4.384 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site