lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [24]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 23
From
Ave,

2010/11/23 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101122:
>

CHK include/generated/compile.h
UPD include/generated/compile.h
CC init/version.o
LD init/built-in.o
LD .tmp_vmlinux1
drivers/built-in.o: In function `timblogiw_close':
timblogiw.c:(.text+0x5c43cf): undefined reference to `dma_release_channel'
drivers/built-in.o: In function `buffer_release':
timblogiw.c:(.text+0x5c4468): undefined reference to `dma_sync_wait'
drivers/built-in.o: In function `timblogiw_open':
timblogiw.c:(.text+0x5c4aae): undefined reference to `__dma_request_channel'
make[1]: *** [.tmp_vmlinux1] Error 1
make: *** [sub-make] Error 2


--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
[unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-24 10:27    [W:0.056 / U:2.328 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site