lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [22]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 22
From
Slawa!

2010/11/22 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101119:
>

LD vmlinux.o
MODPOST vmlinux.o
WARNING: modpost: Found 12 section mismatch(es).
To see full details build your kernel with:
'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y'
GEN .version
CHK include/generated/compile.h
UPD include/generated/compile.h
CC init/version.o
LD init/built-in.o
LD .tmp_vmlinux1
arch/x86/built-in.o: In function `kvm_smp_prepare_boot_cpu':
kvm.c:(.init.text+0x11651): undefined reference to `kvm_register_clock'
make[1]: *** [.tmp_vmlinux1] Error 1
make: *** [sub-make] Error 2--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
[unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-22 20:57    [W:0.150 / U:9.944 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site