lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [22]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 22
From
Salve

2010/11/22 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101119:
>


CC [M] drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.o
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:130:19:
error: field 'sysioc_sem' has incomplete type
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c: In
function 'wl_iw_timerfunc':
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:1070:4:
error: implicit declaration of function 'up'
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c: In
function '_iscan_sysioc_thread':
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:1181:2:
error: implicit declaration of function 'down_interruptible'
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c: In
function 'wl_iw_attach':
/home/test/linux-2.6/drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.c:3708:2:
error: implicit declaration of function 'sema_init'
make[5]: *** [drivers/staging/brcm80211/brcmfmac/wl_iw.o] Error 1
make[4]: *** [drivers/staging/brcm80211/brcmfmac] Error 2
make[3]: *** [drivers/staging/brcm80211] Error 2
make[2]: *** [drivers/staging] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make: *** [sub-make] Error 2


--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
[unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-22 16:41    [W:0.095 / U:3.724 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site