lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [22]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 22
From
Ave

2010/11/22 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101119:
>

I've got two build failures:

Console input/output is redirected. Run 'make oldconfig' to update
configuration.

make[3]: *** [silentoldconfig] Error 1
make[2]: *** [silentoldconfig] Error 2
make[1]: *** No rule to make target `include/config/auto.conf', needed
by `include/config/kernel.release'. Stop.
make: *** [sub-make] Error 2

Both rand configs seems to be broken

--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
[unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream][unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-22 13:49    [W:0.099 / U:6.284 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site