lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 19
From
2010/11/19 Alan Cox <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>:
> On Fri, 19 Nov 2010 18:40:41 +0100
> Zimny Lech <napohybelskurwysynom2010@gmail.com> wrote:
>
>> Salve,
>>
>> 2010/11/19 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
>> > Hi all,
>> >
>> > Changes since 20101118:
>>
>> This probably should not be available on x86_64
>>
>>   BLD FW  drivers/net/wan/wanxlfw.inc
>> /bin/sh: as68k: command not found
>> /home/test/linux-2.6/drivers/net/wan/wanxlfw.S:39:0: fatal error: when
>> writing output to : Broken pipe
>> compilation terminated.
>> make[4]: *** [drivers/net/wan/wanxlfw.inc] Error 127
>
> If you want to build the wanxl firmware then you need the m68k assembler
> for the firmware, so it is right.
>

Ok, thanks for the info.

I'll try to find souces for this asm and install it to avoid future
failed builds.

--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-19 19:37    [W:0.032 / U:12.184 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site