lkml.org 
[lkml]   [2010]   [Nov]   [19]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectRe: linux-next: Tree for November 19
From
Salve,

2010/11/19 Stephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>:
> Hi all,
>
> Changes since 20101118:

This probably should not be available on x86_64

BLD FW drivers/net/wan/wanxlfw.inc
/bin/sh: as68k: command not found
/home/test/linux-2.6/drivers/net/wan/wanxlfw.S:39:0: fatal error: when
writing output to : Broken pipe
compilation terminated.
make[4]: *** [drivers/net/wan/wanxlfw.inc] Error 127
make[3]: *** [drivers/net/wan] Error 2
make[2]: *** [drivers/net] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make: *** [sub-make] Error 2

Am I right?


--
Slawa!
N.P.S.

Chwała tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała w głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń, niechaj ma dusza spocznie z Tobą w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie!
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2010-11-19 18:43    [W:0.065 / U:2.896 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site